Versionatge de WCF (II)

L’arquitectura de serveis ha de mostrar certa flexibilitat a l’hora d’incloure noves funcions i contractes de dades.

Afegir noves propietats a una classe del contracte implicarà el trencament del mateix. Això ho solucionarem amb el versionatge i fent estàtiques les funcions i propietats de les classes que s’implementen a cada versió, augmentant quan es requereixi canviar-les.

Doncs és oportú desar la lògica en un nucli consultable per les diferents versions: la BE (Business Entities) on s’especificaran entitats que seran fàcilment convertibles via cast des el DAL a les diferents versions. La BLL implementarà al lògica pròpia de consultes, accessos i demés a les dades, implementada via interfície de getters per poder accedir a diferents tipus de lògiques. La DAL serà la classe que més variarà en cada canvi de dades i que estarà redefinida via Entity Framework.